THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TƯỚNG VIỆT NAM